Digitala stöd, data, och att ta sig fram i Uppsala

Det finns såklart redan ett antal olika verktyg för att förstå tillgänglighet. En del av dem hanterar liknande frågor som de som vi arbetar med, eller som ligger till grund för del av den utmaning vi arbetar med. Några av dem är öppet tillgängliga, och kan användas som stöd både i planering och för den som behöver eller vill veta. I det här inlägget tänkte jag, utöver att dela några av dessa med intresserade läsare, också beskriva något mer utförligt hur de använder data, vilken data de bygger sin information på, och därmed vilken information de kan ge – och också på så sätt ytterligare förtydliga vad vårt projekt syftar till att bidra med som skiljer det från befintliga verktyg, liksom specifika och delade utmaningar.

Continue reading ”Digitala stöd, data, och att ta sig fram i Uppsala”

En föränderlig miljö… del 2

Tillfällig lösning för ”gående” vid byggetablering.1

För en dryg månad sedan reflekterade jag över tillgänglighetsutmaningar, och utmaningar för vårt projekt, i att stadsmiljön är föränderlig. Då rörde det sig framförallt om hantering av och planering för olika naturfenomen såsom regn eller snö. Vad plogas, när och hur? Hur hanterar vi att tunnlar och liknande, som underlättar framkomlighet, kan svämmas över av regn? En blandning av direkta och indirekta resultat av planeringen—men sett som hur vi utformar vår fysiska miljö kanske mest indirekt. Vi kan bygga så att det blir lättare eller svårare att hantera snöröjning, och så att det ökar eller minskar risken för översvämning och andra vattensamlingar som försvårar framkomlighet. 

Continue reading ”En föränderlig miljö… del 2”

En osäker väntan

Den här gången tänkte jag försöka mig på något utmanande: att skriva om något som jag inte riktigt får skriva om. Eller, rent konkret så har jag precis skickat in vår första artikel för granskning till en vetenskaplig tidskrift. Även om den artikeln är på engelska, och till en internationell tidskrift, så är det viktigt att integriteten i granskningen respekteras. Därför kan jag inte gå in på så mycket om vad innehållet är, och inte heller berätta vilken tidskrift det är. Däremot går det att reflektera en del över en sådan här process just nu, när osäkerheten är som störst. Eller i alla fall som störst bortsett från skeden i forskning då det inte går att säga hur framgångsrik en undersökning kommer att vara.

Continue reading ”En osäker väntan”

En föränderlig miljö…

Foto av en snöig trottoar.

Det ska väl inte ses som förvånande, ändå, att ens sätt att se på världen, vad vi lägger märke till och tänker på i vardagen, påverkas av vad vi är upptagna med i andra sammanhang. Såsom hur ett projekt om tillgänglighetsskillnader gör dessa mer påtagligt närvarande i andra sammanhang. I år kom en sådan påminnelse med snön. Jämförelsevis kom den—där jag bor—snabbt, relativt mycket, och låg sedan kvar som snö i några veckor innan den snabbt smälte bort. På många sätt ett förhållandevis trevligt inslag i en covid-grå vardag där det positiva med en ”vit vinter” fick genomslag, medan de mindre trevliga följderna såsom veckor eller månader av gegga, slask och sakta smältande ispölar hittills varit kortvariga. Kvarvarande och ibland påfylld blötsnö som ömsom blöter ned, ömsom skapar ishalka. Vare sig jag ser det ur mitt perspektiv som gående, cyklist, eller på löprunda så har det varit relativt lätthanterligt. 

Continue reading ”En föränderlig miljö…”

Fokusering genom samverkan

Vinnovas utlysning för utmaningar inom universell utformning har en relativt tydlig inriktning, liksom vi i vår projektansökan satt upp en avgränsad forskningsutmaning. Men projektet sker inte i samarbete bara som genomförande av förutbestämda undersökningar. Vi vill hitta fram till mer konkreta utmaningar som är viktiga inte bara som forskningsfrågor i fråga om metod- och teoriutveckling, utan också aktuella planeringsutmaningar i kommunen och viktiga ur olika berörda parters perspektiv. Därför är jag glad att vi har med oss så engagerade parter i projektets alla delar; Uppsala kommun, Funktionsrätt Uppsala kommun och Funktionsrätt Uppsala län. Det är avgörande för hur lyckat ett projekt såsom vårt blir.

Continue reading ”Fokusering genom samverkan”